Add New Class
Please fill the Name of Class.
New Class Name*:

List of Class
Sr.No. Class Name Class Teacher Action
1. CLASS 2A AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
2. Alumini 2014 -2015 AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
3. Alumini 2015 - 2016 AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
4. Alumini 2016-17 AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
5. Alumini 2017-18 X AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
6. CLASS 10A AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
7. CLASS 10B AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
8. CLASS 11 AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
9. CLASS 1A AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
10. CLASS 1B AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
11. CLASS 2B AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
12. CLASS 3A AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
13. CLASS 3B AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
14. CLASS 4A AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
15. CLASS 4B AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
16. CLASS 5A AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
17. CLASS 5B AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
18. CLASS 6A AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
19. CLASS 6B AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
20. CLASS 7A AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
21. CLASS 7B AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
22. CLASS 8A AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
23. CLASS 8B AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
24. CLASS 9A AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
25. CLASS 9B AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
26. L K G A AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
27. L K G B AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
28. PLAY GROUP AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
29. U K G A AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
30. U K G B AAKANKSHA SRIVASTAVA AAKANKSHA SRIVASTAVA
8005002709
AA_385492
|
31. ZAP No Class Teacher Allotted. Click here to add a Class Teacher |